Janne Nes – Inn i fargen
Detalj frå tekstilverk av Janne Nes
Janne Nes, utsnitt frå tekstilverk til utstillinga "Inn i fargen". © Janne Nes / BONO.
5. desember 2020 - 31. januar 2021

Om utstillinga

Utstillinga “Inn i fargen” av Janne Nes opnar i Førde 5. desember 2020. Utstillinga vil syne fram tekstilverk av Nes. Nes arbeidar i stort format med  “flak” i transparent silke. 

Om installasjonen INN I FARGEN i Førde:

Installasjonen INN I FARGEN vidarefører Janne Nes sine tidlegare verk i silke som tar utgangspunkt i kuben som form: 11 like store flak av farga silke har til saman danna ein kube med eit farga volum.

INN I FARGEN består av tre slike kubar – ein grøn, ein oransje og ein raud-fiolett – som no er løyste opp i sine enkelte delar. Dei 33 store, rektangulære silkeflaka utgjer ei ny heilskap der flaka er monterte parallelt, på ein tilsynelatande tilfeldig måte. Den opphavlege ordenen av fargar og former er sett i spel, og eit nytt verk oppstår. Kombinasjonane er ikkje fastlåste, moglegheitene er mange. Kva skjer med flaka sine eigenfargar når dei vert blanda med kontrasterande fargar, for eksempel grønt mot oransje, eller oransje mot raud-fiolett? Her er tilsynelatande uorden, men med moglegheit for orden ved at ein kan gjenskapa tre heile kubar.

Abstrakte fargeformer i flatene, rytmisk repeterande og nesten identiske, er laga ved bruk av fargepigment flytande i vatn. Slik fungerer silken som berereiskap for fargane. Silkeflaka er store, større enn ein menneskekropp. Dei dannar ein heilskap ein kan gå rundt. Når ein ser gjennom dei transparente laga, flyttar figurane i flatene seg med blikket, og fargane vert endra.

Det er fargane som set stemninga i Nes sine kunstverk. Kva for stemning kjem an på eigenskapar ved fargen sjølv – korleis ulike bølgjelengder fysisk påverkar oss – men også på mottakaren si sinnsstemning. INN I FARGEN råkar sansane gjennom auga via den svevande lette silken. Dersom det finst ei forteljing, så finst ho hos den som ser. Og møtet med materialet og fargane kan opne opp for undring, og for refleksjon over tilskodaren sitt eige nærvær i rommet.

Utstillinga er mogleggjort gjennom BKSF / NKVN Kunstsenterefunksjonen.

Utstillingar gjennom åra